William

84 teksty – auto­rem jest Wil­liam.

Cza­sem tak jest, że gdy ty ce­nisz ona wycenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 maja 2017, 17:18

A w tej błogiej wy­powie­dzi cel złowie­szczy so­bie siedzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 maja 2017, 17:12

Każde sza­leństwo prag­nie pretekstu. 

myśl • 2 maja 2017, 23:00

Ty siebie niena­widzisz ja ciebie niena­widzę, ma­my wspólne­go wro­ga, więc zos­tańmy przyjaciółmi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 kwietnia 2017, 15:40

Nag­le zdałem so­bie sprawę, że blet­ka może nie znieść te­go na­miętne­go po­ten­cjału zawartości. 

myśl • 24 kwietnia 2017, 23:51

Ten człowiek był ab­surdal­ny do te­go stop­nia, że je­go prob­le­mem nie był łupież we włosach, lecz włosy w łupieżu. 

myśl • 21 kwietnia 2017, 16:27

Nie war­to się sku­piać, kiedy wszys­tko to je­dynie fragment. 

myśl • 7 lutego 2017, 23:41

Dla za­bawy straszył tru­py mówiąc do nich, że ożyją. 

myśl • 7 lutego 2017, 22:19

Nie budzi no­cy ten, kto po­dołał dniu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 lutego 2017, 00:04

Doświad­cze­nie staję się kłamcą gdy nie dos­trze­ga zmian. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lutego 2017, 00:03
Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 18:14Salomon sko­men­to­wał tek­st Ty siebie niena­widzisz ja [...]

26 kwietnia 2017, 16:20William sko­men­to­wał tek­st Potwory budzą się w [...]

26 kwietnia 2017, 16:18William sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

27 lutego 2017, 16:14William sko­men­to­wał tek­st Przepraszam wszys­tkich których dot­knęły [...]

16 lutego 2017, 02:41Martwaa sko­men­to­wał tek­st Dla za­bawy straszył tru­py [...]

7 lutego 2017, 22:03William sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiesz, czyją [...]

7 lutego 2017, 21:33William sko­men­to­wał tek­st Mit wol­ności - wy­bierz [...]

7 lutego 2017, 21:28William sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiesz, czyją [...]

7 lutego 2017, 21:26William sko­men­to­wał tek­st Prawdziwie kochasz wte­dy, kiedy [...]